Beesloop Plaas Wedloop

Inskrywings / Entries

Inskrywingskostes / Entry cost : R80 - 13 km & R30 - 5 km

5km13kmManlik / MaleVroulik / Female
5km13kmManlik / MaleVroulik / Female
5km13kmManlik / MaleVroulik / Female
5km13kmManlik / MaleVroulik / Female
5km13kmManlik / MaleVroulik / Female
Beesloopkaartjie @ R10 Elk
Beesloop ticket @ R10 Each
x
Kaartjie totaal
Ticket total
R
Inskrywingsbedrag
Entry amount
R
Totaal
Total
R
Bereken Totaal | Calculate Total

Hiermee verklaar ek dat ek 'n amateur is en dat ek op my eie risiko deelneem en ook die organiseerders en borge vrywaar van enige eis, besering of verlies wat deur my deelname mag voorkom.

Herewith I declare that I am an amateur and that I will participate at my own risk and indemnify the organisers and sponsors from my claim, injury or loss wich may occur as a result of my participation.

Aanvaar / Agree

Na inskrywing sal u n duplikaat van hierdie epos ontvang. As u nie hierdie e-pos ontvang nie, gaan kyk asseblief in u "spam folder".

After submission you will receive a duplicate of this email. If you don't receive a copy, please see your "spam folder".

Betaling / Payment

Hier kan u die betaling maak deur payfast, of u kan direk betaal deur EFT met die bank besonderhede onder. Maak seker dat u die volle bedrag betaal van die "Inskrywings bedrag" + Beesloop kaartjie totaal".
Here you can pay via payfast, or you can do a direct EFT with the banking details below. Please be sure to enter the full amount of "Entry amount" + "Beesloop ticket total".

* Price   
R

Met trots geborg deur / Proudly sponsored by

Algemene inligting / General information

 1. Registrasie en laat inskrywings vanaf 06:30 to 07:45 by Oudewagendrift, Overhex, Worcester.
 2. Vooraf inskrywings: (aanlyn: www.beesloopplaaswedloop.co.za)
  Bankbesonderhede:
  Laerskool Worcester-Oos Verwysing op inbetaling :
  OOV PLAASWEDLOOP-Naam-Van
  ABSA Worcester
  Tjekrekening: 0440 49 00 26
  Takkode:632005
  of kontantbetalings by:
  Engela Claasen by Laerskool Worcester-Oos vanaf 08:30 tot 13:00 op weeksdae. Tel:023 347 0453.
 3. Inskrywingsgeld se depositostrokies moet gestuur word via e-pos na beesloopplaaswedloop@gmail.com
 4. Sperdatum vir vooraf inskrywings is 6 Maart 2019.
  Goody bags vir vooraf inskrywings (slegs vir 13km wedloop).
 5. Alle betalings uitgemaak aan Laerskool Worcester-Oos.
 6. Wegspringtyd: 08:00 - Afsnytyd: twee en ‘n half uur.
 7. Prysgeld vir die eerste tien mans en dames atlete in (13km).
  Eerste 200 drawwers wat 13km wedloop voltooi binne 2 en n half uur:brons.
  Eerste 800 drawwers wat 5km wedloop voltooi:brons.
 8. Prysuitdeling vind 10:30 by die eindpunt plaas.
 9. Daar sal waterpunte beskikbaar wees by die 5km en 13km wedlope.
 10. Die organiseerders aanvaar geen verantwoordelikheid vir verlore inskrywings nie en behou die reg voor om enige inskrywings te aanvaar of te weier.
 11. Verversings te koop. (Heerlike burgers)
 12. As jy wil, trek 'n oulike kostuum aan vir die 5km en jy kan dalk n prys wen.
 1. Registration and late entries from 06:30 to 07:45 at Oudewagendrift, Overhex, Worcester.
 2. Pre-entries: (online: www.beesloopplaaswedloop.co.za)
  Bank details:
  Laerskool Worcester-Oos Reference on payment :
  PTA FARM RACE-Name-Surname
  ABSA Worcester
  Cheque account: 0440 49 00 26
  Branch code: 632005
  or Cash payments at
  Engela Claassen at Worcester-Oos Primary School from 08:30 to 13:00 on weekdays. Tel: 023 347 0453.
 3. Deposit slips confirming payment of entry fees must be emailed to beesloopplaaswedloop@gmail.com
 4. Closing date for pre-entries is 6 March 2019.
  Goody bags for pre-entries (only for 13 km race).
 5. All payments must be made out to Laerskool Worcester-Dos.
 6. Start time: 08:00 - Cut-off time: 2 and a half hours.
 7. Prize money for first ten male and female athletes (13 km).
  First 200 athletes completing the 13 km race within 21/2 hours: bronze.
  First 800 athletes completing the 5 km race: bronze.
 8. Prize giving takes place at the finishing point at 10:30.
 9. Water points will be available for the 5 km and 13 km races.
 10. The organisers accept no responsibility for lost entries and reserve the right to accept or refuse any entry.
 11. Refreshments for sale. (Juicy burgers)
 12. You could win a prize if you wear a funny costume for the 5 km race.

Navrae / Inquiries

Marinette Naude
083 564 3338
marinettenaude1@gmail.com